You are currently viewing AIA Multi Pay CI

AIA Multi Pay CI

ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะกับใคร
– 0-70 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี
– เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ